26 اردیبهشت 1403 توسط دکتر نرجس امیری 0 دیدگاه

رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی هاي زودرس

بررسی مروري رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی هاي زودرس دوران کودکی

دکتر نرجس امیري تهرانی زاده استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، واحد دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

دکتر ناهید عسگري زاده دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان ، واحددندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

دکتر وجیهه کامل متخصص دندانپزشکی کودکان

مقدمه 

سلامت دهانی خوب بخشی از سلامت کلی فرد است. علـی رغـم افزایش آگاهی در بین عموم مردم و پزشکان، پوسـیدگی هـاي زودرس دوران کودکی (Early Childhood Caries, ECC) به عنـوان یـک مشکل چشمگیر در جامعه دیده می شـود . اگرچـه شـیوع پوسـیدگی در دندان هاي دایمی کاهش یافته است، شیوع آن در دنـدان هـاي شـیري ثابت یا در بعضی جمعیت ها زیاد شده است . بـه طوریکـه ECC را می توان به عنوان یک اپیدمی در بین خانواده هایی که درآمد کم دارند و در مناطق عقب افتاده زندگی می کنند دانست. با وجود تشخیص آسان و زود هنگام، هزینه درمان بـالا اسـت . ایـن نـوع پوسـیدگی یکـی از شایع ترین علت هایی است که کودکان به مراکز درمـانی (بیمارسـتانی ) مراجعه می کنند و براي درمان اکثراً به بیهوشی عمومی نیازمند هستند. با توجه به هزینه بالاي مراقبت و قابل پیشگیري بودن، بهترین روش برخورد، پیشگیري از ایجاد آن است. به همین منظور بررسی اتیولـوژي ECC در مرحله اول اهمیت قرار دارد. 

به طور کلی این توافق وجود دارد که افراد مبـتلا ، اکثـراً در طبقـه محروم اجتماعی و اقتصادي هستند . به طـوري  کـه در جامعـه آمریکا تقریباً 20% کودکان، 80% کل پوسیدگی کودکان زیر 5 سال را تجربه می کنند . کودکان درگیر، عفونت گسـترده بـا اسـترپتوکوك موتانس را نشان می دهند و عادات غذایی نامناسب دارند . مصرف مکرر مکمل هاي شـیرین  و تغذیـه شـبا نه از شیشـه حـاوي ترکیبـات شیرین، از جمله رژیم هاي غذایی نامناسب است که ارتباط آن با ECC در اکثر مطالعات به اثبات رسیده است . 

از دیگر فاکتورهاي ذکر شده در اتیولوژي ECC، تغذیه از مادر یـا Breast-feeding ) BF ) است. در دندانپزشکی یک نظـر کلـی وجـود دارد که BF خصوصاً اگر شبانه یا طولانی مدت باشد منجر بـه ایجـاد پوسیدگی می شود. بر همین اساس انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا (AAP) در اولین بند از سیاسـت هاي خـود در تشـویق فعالیـت هـاي تغذیه اي مناسب و عدم پذیرش رفتارهاي ناصحیح تغذیه بیان می کنـد که باید از تغذیه شبانه و به دلخواه از مادر بعد از رویش اولـین دنـدان شیري اجتناب شود . در همین رابطه انجمن پزشکان کودکان آمریکا (AAD) بیان می کند که BF باید حداقل تا یکسالگی و بعد از آن تا هر زمان بنا به تمایل مادر و کودك ادامه پیدا کند. هیچ محدودیت سـنی  براي BF ذکر نشده است ؛ از سوي دیگر سازمان بهداشت جهانی (WHO) پیشنهاد می کند که BF تا 2 سالگی ادامه پیدا کند . 

هرچند در دستورالعمل انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا (AAP)  تاکید دارد که بعد از رویش اولین دندان شـیري از تغذیـه دلخواهانه از شیر مادر اجتناب شود. همین مسأله از سـوي بسـیاري از پزشکان ، محروم کردن نوزاد از بسیاري از مزایاي تغذیه از شـیر مـادر درنظر گرفته شده است. لذا بررسی مجدد مقالات جهت دستیابی به توصیه علمی و هماهنگی بین گروه های مختلف پزشکی و دادن توصیه های مشترک برای پیشگیری از پوسیدگی های دندان ضروری است . 

نتیجه گیري:

رابطه بین پوسیدگی های زودرس دوران کودکی وتغذیه از شیر مادر بسیار متغیر ودر مطالعات مختلف نتایج متفاوت گزارش شده است . به نظر میرسد بر خلاف نقش قطعی شیشه شیر در پوسیدگی در مورد شیر مادر قطعی نیست لذا با توجه به نقش فراوان شیر مادر در تغذیه و رشد کودك و اهمیت پیشگیري از پوسیدگی در دوران کودکی، بایـد والـدین را در زمینـه احتمـال  پوسیدگی دندان هاي کودك در اثر تغذیه شبانه از شیر مادر آگاه کرد و توصیه های بهداشتی شامل پاک کردن دهان کودک با آب یا گاز  ( پارچه تمیز )  هر بار تغذیه شبانه ، جایگزین قطع شیر شبانه شود .

درباره دکتر نرجس امیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *