دسته بندی نشده
دکتر نرجس امیری

رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی هاي زودرس

بررسی مروري رابطه تغذیه شیر مادر و پوسیدگی هاي زودرس دوران کودکی دکتر نرجس امیري تهرانی زاده استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، واحد دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی،

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده
دکتر نرجس امیری

تاثیر فیشورسیلانت در پیشگیری از پوسیدگی

ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺎ ﺛﯿﺮ ﻓﯿﺸﻮرﺳﯿﻼﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ ي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺟﻮﻧﺪه دﻧﺪا نﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ اول داﺋﻤﯽ ﻓﯿﺸﻮر ﺳـﯿﻼﻧﺖ ﺗﮑﻨﯿﮑـﯽ

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده
دکتر نرجس امیری

سلول‌های بنیادی دندان شیری

سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که توانایی تبدیل به انواع مختلفی از سلولهای بدن را دارند .یکی از ویژگی های اصلی این سلولها توانایی آنها در

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده
دکتر نرجس امیری

قطره SDF

روش های غیر تهاجمی در دندانپزشکی مزایای زیادی دارد. عدم تراش دندان و حفظ ساختمان دندان، کاهش زمان کار، عدم وجود درد و بدنبال آن

ادامه مطلب »
دسته بندی نشده
دکتر نرجس امیری

پیشگیری

سلامت دندانهای شیری اولین گام درسلامت دندانهای دائمی است . این دندانها در جویدن ، تکلم ، زیبایی وحفظ فضای دندانهای دائمی نقش دارند. رویش

ادامه مطلب »