مراقبت پس از فلوراید تراپیاستفاده از فلوراید تراپی یکی از بهترین
 در دندانهای شیری که پوسیدگی بیش از یک دیواره دندانی را دربرگرفته
دندانهای شیری علاوه بر نقش در جویدن ، تکلم و زیبایی در حفظ فضای دندان
درمان عصب دندان شیری در پوسیدگی های بسیار عمیق ( که پوسیدگی به عصب
ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺎ ﺛﯿﺮ فیشورسیلانت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در پیشگیری از