مراقبت پس از گذاشتن فضا نگهدار

فضا نگهدارنده ها باعث نگهداری و حفظ فضای حاصل از کشیدن دندان شیری می شود تا دندان دائمی درسن مناسب و درجای خود  رویش یابد.

مراقبت و نکات لازم پس از گذاشتن فضا نگهدار:

1 – عدم استفاده از شیرینی های چسبنده و کشدار و مواد غذائی سفت مثل ته دیگ

2 – تمیز نگه داشتن آنها با مسواک

3 – فشار وارد نکردن و عدم دستکاری

4 – معاینه و کنترل هر 6 ماه یکبار توسط دندانپزشک